DDoS hüjümleri we semalt maslahatlary bilen botnetlere garşy gorag

Botmasterleriň buýruklaryna görä, botnets bikanun işleri ýerine ýetirmek üçin köp sanly kompýuter ogurlaýar. Şeýle güýç onlaýn hüjümçilere onlaýn dürli jenaýatlar etmäge mümkinçilik berýär. Köplenç bu jenaýatlar ýüze çykarylmaýar we hiç wagt guramaňyzyň abraýyna zyýan ýetirip biler. Mysal üçin, 2016-njy ýylda Twitter ýaly köp sanly sosial media web sahypasyna täsir edip, DDoS hüjümlerini döretmek üçin belli bir botnet ulanyldy. Her gün köp e-poçta alsaňyz, e-poçta salgyňyzyň spamerlere mälim bolmagy ähtimal. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko, bagtymyza, spam süzgüç tehnologiýalarynyň köpdügini, köpüsiniň bikanun we şübheli habarlaryň gelmeginiň öňüni almaga kömek edýändigini aýdýar.

Botnetlerden we spam hatlaryndan dynmagyň mümkin däldigini diýen ýaly äsgermezlik edip bilmeris. FBI ýokaşan kompýuterleri kesgitlemek maksady bilen ABŞ Senatynyň kiçi komitetini derňedi. Netijede, bu derňew hakerleriň kiçi komitet kompýuterlerine islän wagtlary gözegçilik edip biljekdigini görkezdi. Bu meseläniň ululygyna garamazdan, ortaça kompýuter ulanyjylary botnetler hakda hiç zat bilmeýärler. Botnets, zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşan we ulanyjynyň habary bolmazdan onlaýn jenaýatlary amala aşyrmak üçin kompýuter we ykjam enjamlaryň goşunydyr. Hakerler öz gezeginde botnetlere uzakdan buýruk berip bilerler we duýgur maglumatlary ogurlamagy, zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmagy, spam hatlaryny ibermegi we DDoS hüjümlerini başlamagyny haýyş edip bilerler.

Spam ibermek we wiruslary we zyýanly programmalary paýlamak

Ilki bilen spam hakda hemme zady bilmeli. Size samsyk we bizar ediji hatlar ibermek üçin döredildi. Käbir bozulan kompýuterlere spam habarlaryny köp sanly e-poçta salgylaryna ibermek tabşyrylýar. Bu spam hatlarynyň maksady wiruslary ýaýratmak we zyýanly programma üpjünçiligini internetde ýaýratmak. Hödürleýän önümleri ýokary hilli we bahasy gymmat ýaly ýaly e-poçtalaryň pidasy bolup bilersiňiz, ýöne şeýle kampaniýalar diňe hakerler üçin peýdaly we siz olardan hiç hili peýda alyp bilmersiňiz. Mysal üçin, nigeriýaly bir ulanyjydan 140 million dollar gazandyňyz diýip e-poçta alsaňyz, oňa gatnaşyp ýa-da onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Bular hakykatdanam ulanyjylary aldamak we ulanyjy atlaryňyzy we parollaryňyzy ogurlamaga synanyşýan fişing habarlarydyr.

Spam habarlaryna jogap bermeli däl. Mundan başga-da, özüňizi anyk bilmeýän e-poçta goşundylaryna basmaly däl. Spam e-poçta meselesi wagtyň geçmegi bilen derwaýys boldy we botnetler köpelýär. Botlaryň köpüsi maliýe girdejileri üçin täjirçilik kärhanalaryna we iri guramalara iberilýär. Botnets ýaňy-ýakynda “Evernote” we “Feedly” ýaly kompaniýalary nyşana aldy we hakerler hyzmatdan ýüz öwürmek howpy bilen pul talap etmäge synanyşdylar.

Botnet goragy gerekmi?

Botlar bilen ýokaşan kompýuter hakeriň gözegçiliginde we hakyky eýesi tarapyndan dolandyrylyp bilinmez. Kiber jenaýatlaryna ýuwaşlyk bilen gatnaşar we köp sanly bikanun işleri amala aşyryp biler. Başgaça aýdylanda, kompýuteriňiz ýokaşan bolsa, dogry işlemez, interneti hemmeler üçin howply we ýakymsyz ýere öwürer.

mass gmail